برگزاری دومین مجمع سالانۀ بیدسیم در یک سال | ماهنامه اقتصاد و بیمه