گزارش عملکرد مالی بانک ملت منتهی به پایان اسفند ۹۹ | ماهنامه اقتصاد و بیمه
گزارش عملکرد مالی بانک ملت منتهی به پایان اسفند ۹۹

گفتنی است، بانک ملت با عملکرد خیره کننده در سال ۹۹ موفق به کسب رتبه برتر عملکرد مالی در بین بانک های دولتی و خصوصی شده، بر اساس ارزیابی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد…