کسب تقدیرنامه چهارستاره تعالی سازمانی | ماهنامه اقتصاد و بیمه

📌شرکت بیمه دی در نوزدهمین همایش تعالی سازمانی که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، موفق به کسب “تقدیرنامه چهار ستاره” از جایزه ملی تعالی سازمانی گردید