کارنامه ۹۹ کارون | ماهنامه اقتصاد و بیمه
کارنامه ۹۹ کارون

نگاهی به دستاوردهای پتروشیمی کارون در سال گذشته از روزهای سخت کرونا تا تولد پروژه هایکو