نقش پر رنگ نمایشگاه آنلاین در افزایش ضریب نفوذ بیمه | ماهنامه اقتصاد و بیمه
نقش پر رنگ نمایشگاه آنلاین در افزایش ضریب نفوذ بیمه

اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی: نمایشگاه آنلاین بیمه تجربه جدیدی ست که به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک می کند.