نشست خبری اردشیر سعد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران | ماهنامه اقتصاد و بیمه
نشست خبری اردشیر سعد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

گزارش ویدیویی از نشست خبری اردشیر سعد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران…