مستند دستان ایرانی ۲ | ماهنامه اقتصاد و بیمه
مستند دستان ایرانی ۲

این گزارش ، تعمیرات اساسی موفقیت آمیز توربین ژنراتور یکی از واحد های نیروگاهی در شرکت فجر انرژی خلیج فارس را به تصویر می کشد .

شرکت فجر انرژی خلیج فارس
قلب تپنده ی منطقه ویژه اقتصادی