مدیرعامل ((بیدسیم)) مدیر سال شد | ماهنامه اقتصاد و بیمه