عملکرد شستا در سال ۱۳۹۹ در قاب تصویر | ماهنامه اقتصاد و بیمه
عملکرد شستا در سال ۱۳۹۹ در قاب تصویر

خانواده شستا سودآوری ۳۲۰۰۰میلیارد تومانی را در اوج تحریم‌ها تجربه و در تبدیل تهدید به فرصت تلاش کردند.