خلاقیت نمایشگاه آنلاین در آشتی دادن مردم با بیمه | ماهنامه اقتصاد و بیمه
خلاقیت نمایشگاه آنلاین در آشتی دادن مردم با بیمه

اسماعیل دلفراز، مدیرعامل بیمه ملت: کار خلاقانه نمایشگاه آنلاین می تواند میان مردم و صنعت بیمه آشتی ایجاد کند.