بازدید جناب آقای دکتر رستمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از شرکت نفت پاسارگاد | ماهنامه اقتصاد و بیمه