اقدام با ارزش شرکت سیمان دشتستان در استفاده از معدن برای آبخیزداری و مدیریت سیلاب در راستای توسعه پایدار و اهمیت به محیط زیست پیرامون کارخانه | ماهنامه اقتصاد و بیمه