گزارش مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدني و صنعتي گل گهر | ماهنامه اقتصاد و بیمه