گزارش تصویری پنل تخصصی توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای تاب آوری اقتصادی–((ارایه مقاله دکتر سید فرید موسوی)) | ماهنامه اقتصاد و بیمه