گزارش تصویری پنل تخصصی توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای تاب آوری اقتصادی–((ارایه مقاله مهندس افشین نوری)) | ماهنامه اقتصاد و بیمه