گزارش تصویری پتروشیمی مارون((مجمع به تعویق افتاد)) | ماهنامه اقتصاد و بیمه