گزارش تصویری نشست خبری پذیره نویسی سهام شرکت تجلی–«تجلی» اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه | ماهنامه اقتصاد و بیمه