گزارش تصویری مجمع مبین وان کیش–فصلی نو در سودآوری و ارایه خدمات | ماهنامه اقتصاد و بیمه