گزارش تصویری مجمع فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی صبانور—افزایش سرمایه مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه