گزارش تصویری مجمع فوق العاده شرکت صنعتی مینو – افزایش سرمایه «غصینو» مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه