گزارش تصویری مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز-افزایش سرمایه «اعتلا» مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه