گزارش تصویری مجمع فوق العاده شرکت خدمات انفورماتیک. افزایش سرمایه «رانفور» مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه