گزارش تصویری مجمع عموی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو–بخش ۱ — تصویب افزایش سرمایه ۱۳۰ درصدی | ماهنامه اقتصاد و بیمه