گزارش تصویری مجمع عموی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو–بخش 1 — تصویب افزایش سرمایه 130 درصدی | ماهنامه اقتصاد و بیمه