گزارش تصویری مجمع عموی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو– بخش ۲– شفادارو؛ سومین شرکت بزرگ کشور در امر تولید و توزیع دارو | ماهنامه اقتصاد و بیمه