گزارش تصویری مجمع عمومی فوق العاده صنایع غدایی مینو شرق | ماهنامه اقتصاد و بیمه