گزارش تصویری مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملی سرب و روی ایران، افزایش سرمایه «فسرب» مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه