گزارش تصویری مجمع عمومی فوقالعاده شرکت مارگارین، بخش یک افزایش سرمایه جذاب مارگارین مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه