گزارش تصویری مجمع عمومی فوقالعاده شرکت مارگارین، بخش دو افزایش سرمایه جذاب مارگارین مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه