گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سیمان شرق –بخش دو–«سشرق» با ناخدایی مهندس ابراهیمی در ساحل سود–تقسیم سود800 ریالی به ازای هرسهم شرکت سیمان شرق | ماهنامه اقتصاد و بیمه