گزارش تصویری مجمع عمومی سالانه سیمان کردستان–بخش یک –تیتر: سوق به ساحل سوددهی | ماهنامه اقتصاد و بیمه