گزارش تصویری مجمع عمومی سالانه سیمان کردستان– بخش دو–تیتر: سیمان کردستان با عملکردی درخشان و مدیریتی کاردان | ماهنامه اقتصاد و بیمه