گزارش تصویری مجمع عمومی به طور فوق العاده سیمان نی ریز- افزایش سرمایه «سنیر» مصوب مجمع گرفت | ماهنامه اقتصاد و بیمه