گزارش تصویری مجمع عمومی به طور فوقالعاده شرکت ایران خودور دیزل | ماهنامه اقتصاد و بیمه