گزارش تصویری مجمع عادی و فوق العاده شرکت داروپخش، بخش 2، دارو پخش ؛ نماد سلامتی و ارزش آفرینی | ماهنامه اقتصاد و بیمه