گزارش تصویری مجمع عادی و فوق العاده شرکت داروپخش، بخش ۲، دارو پخش ؛ نماد سلامتی و ارزش آفرینی | ماهنامه اقتصاد و بیمه