گزارش تصویری مجمع عادی و فوق العاده شرکت داروپخش، بخش ۱، تقسیم بیشترین میزان سود در تاریخ شرکت های دارویی | ماهنامه اقتصاد و بیمه