گزارش تصویری مجمع شرکت کالسیمین، بخش ۱، شاهکار در عملکرد کمی و کیفی با خرد جمعی و مدیرتی برجسته | ماهنامه اقتصاد و بیمه