گزارش تصویری مجمع سالانه گروه صنعتی بارز، بخش 1، عملکردی درخشان و بارز از گروه صنعتی بارز | ماهنامه اقتصاد و بیمه