گزارش تصویری مجمع سالانه گروه صنعتی بارز، بخش ۱، عملکردی درخشان و بارز از گروه صنعتی بارز | ماهنامه اقتصاد و بیمه