گزارش تصویری مجمع سالانه پتروشیمی فن آوران، بخش ۱، فن آوران نامی آشنا در صنعت متانول جهان | ماهنامه اقتصاد و بیمه