گزارش تصویری مجمع سالانه پتروشیمی فن آوران، بخش 1، فن آوران نامی آشنا در صنعت متانول جهان | ماهنامه اقتصاد و بیمه