گزارش تصویری مجمع سالانه پتروشیمی فن آوران، بخش ۲، رکورد شکنی «شفن» با تقسیم سود ۶۴۰۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم | ماهنامه اقتصاد و بیمه