گزارش تصویری مجمع سالانه پتروشیمی جم، بخش ۲، با مدیرانی محقق و بازارشناس ، جهانی زیر پای توست | ماهنامه اقتصاد و بیمه