گزارش تصویری مجمع سالانه پتروشیمی جم، بخش 2، با مدیرانی محقق و بازارشناس ، جهانی زیر پای توست | ماهنامه اقتصاد و بیمه