گزارش تصویری مجمع سالانه و فوق العاده بیمه عمر خاورمیانه، بخش 1، وقت چیدن گردو | ماهنامه اقتصاد و بیمه