گزارش تصویری مجمع سالانه شستا-بخش ۲- شستا شرکتی به وسعت ایران ما–تقسیم ۱۳۵۰ ریال به ازای هرسهم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ماهنامه اقتصاد و بیمه