گزارش تصویری مجمع سالانه شستا-بخش 2- شستا شرکتی به وسعت ایران ما–تقسیم 1350 ریال به ازای هرسهم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ماهنامه اقتصاد و بیمه