گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت گل گهر، بخش ۲، رکورد شکنی گل گهر در تولید ، درآمد و سود آوری | ماهنامه اقتصاد و بیمه