گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت گل گهر، بخش ۱، فصل رویش | ماهنامه اقتصاد و بیمه