گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت گل گهر، بخش 1، فصل رویش | ماهنامه اقتصاد و بیمه