گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت معدنی وصنعتی صبانور 1 | ماهنامه اقتصاد و بیمه