گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، بخش ۱، حصول افتخار ملی | ماهنامه اقتصاد و بیمه