گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، بخش 1، حصول افتخار ملی | ماهنامه اقتصاد و بیمه