گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، بخش ۲، برای آبادانی ایران با دکترین امیر حسین نادری | ماهنامه اقتصاد و بیمه