گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت تولید برق دماوند، بخش۱، روشنایی بخش پایتخت | ماهنامه اقتصاد و بیمه