گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت تولید برق دماوند، بخش1، روشنایی بخش پایتخت | ماهنامه اقتصاد و بیمه