گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت تولید برق دماوند، بخش 2، سود آور و ارزش آفرین مثل برق دماوند | ماهنامه اقتصاد و بیمه