گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت توسعه صنایع بهشهر 1 | ماهنامه اقتصاد و بیمه