گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت توسعه صنایع بهشهر ۱ | ماهنامه اقتصاد و بیمه